Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Summer EBT Sample ng Social Media Content

Resource type
Toolkits

Anunsyo ng Paglahok

Facebook/LinkedIn o X
 • Inaasahan namin ang [paglahok sa/paglunsad ng] bagong programa na [SUN Bucks/EBT sa Tag-init], na tutulong na bawasan ang gutom ng mga bata sa pamamagitan ng pagbigay ng mga benepisyo sa mga pamilyang may karapat-dapat na mga bata na nasa paaralan para sa mga groseri sa buong tag-init. Alamin ang higit pa: [link]
 • Simula ngayong tag-init, ang estado ng [ESTADO] ay magbibigay ng mga benepisyo sa groseri upang tulungan ang mga pamilyang may mga bata na nasa paaralan na bumili ng mga groseri sa panahon ng tag-init.  Alamin ang higit pa tungkol sa bagong programang ito: [link]
Instagram
 • Inaasahan namin ang [paglahok sa/paglunsad ng] bagong programa na [SUN Bucks/EBT sa Tag-init], na tutulong na bawasan ang pagkagutom ng mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga benepisyo sa mga pamilyang may karapat-dapat na mga batang nasa paaralan para sa mga groseri sa buong tag-init. Alamin ang higit pa sa pamamagitan ng link sa aming bio. #HealthyLiving [#SUNBucks/EBT sa Tag-init]
 • Simula ngayong tag-init, ang estado ng [ESTADO] ay magbibigay ng mga benepisyo sa groseri upang tulungan ang mga pamilyang may mga bata na nasa paaralan na bumili ng mga groseri sa panahon ng tag-init. Alamin ang higit pa tungkol sa bagong programang ito sa link sa aming bio! 

Mag-click sa isang larawan upang mag-download ng mga social media graphics.

Tungkol sa Summer EBT

Facebook/LinkedIn
 • Simula ngayong tag-init, ang [ESTADO] ay mag-aalok ng [SUN Bucks/EBT sa Tag-init], ang bagong programa sa groseri na EBT para sa mga pamilyang may karapat-dapat na mga batang nasa paaralan.  Ang programa na [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] ay isang epektibong kagamitan sa paglaban ng gutom ng mga bata. Alamin ang higit pa tungkol sa [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] at kung paano ito gumagana kasama ng ibang mga Programa sa Nutrisyon sa Tag-init para sa mga Bata ng USDA SUN upang suportahan ang mga bata at pamilya: [link]
 • Ipinapakilala ang [SUN Bucks/EBT sa Tag-init]: ang programa sa groseri ng EBT na tumutulong sa paglaban ng gutom sa mga bata sa tag-init. Ang mga pamilyang may karapat-dapat na mga batang nasa paaralan ay tatanggap ng $120 para sa bawat bata sa panahon ng tag-init para sa mga groseri. Magsisimula sa Hunyo 2024. Alamin ang higit pa: [link]
 • Kapag walang pasok sa paaralan sa tag-init at kulang ang badyet para sa pagkain, maaari kang makakuha ng tulong upang matiyak na makakukuha ang mga bata ng masustansyang pagkain sa pamamagitan ng [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] isang bagong programa sa mga benepisyo sa groseri para sa mga pamilyang may karapat-dapat na mga batang nasa paaralan. Alamin ang higit pa: [link]
X
 • Simula ngayong tag-init, ang [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] ay magbibigay ng mga benepisyo sa groseri sa mga buwan ng tag-init sa mga pamilyang may karapat-dapat na mga batang nasa paaralan. Alamin ang higit pa tungkol sa [#SUNBucks/EBT sa Tag-init]: [link]
 • Ipinapakilala ang [#SUNBucks/EBT sa Tag-init]: ang programa sa groseri ng EBT na tumutulong sa paglaban ng gutom sa mga bata sa tag-init. Ang mga pamilyang may karapat-dapat na mga batang nasa paaralan ay tatanggap ng $120 para sa bawat bata sa panahon ng tag-init para sa mga groseri. Magsisimula sa Hunyo 2024. Alamin ang higit pa: [link]
 • Kapag walang pasok sa paaralan sa tag-init at kulang ang mga badyet para sa pagkain, maari kang makakuha ng tulong upang matiyak na makakukuha ang mga bata ng masustansyang pagkain sa pamamagitan ng [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] o [PANGALAN NG PROGRAMA] isang bagong programa sa mga benepisyo sa groseri para sa mga pamilyang may karapat-dapat na mga batang nasa paaralan. Alamin ang higit pa: [link]
Instagram
 • Simula ngayong tag-init, ang [ESTADO] ay mag-aalok ng [SUN Bucks/EBT sa Tag-init], isang bagong programa sa groseri ng #EBT para sa mga pamilyang may karapat-dapat na mga batang nasa paaralan.  Ang [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] ay isang epektibong kagamitan sa paglaban ng gutom sa mga bata. Alamin ang higit pa tungkol sa #[#SUNBucks/EBT sa Tag-init] at kung paano ito gumagana kasama ng ibang mga Programa sa Nutrisyon sa Tag-init para sa mga Bata ng #USDA SUN sa pamamagitan ng link sa aming bio.
 • Ipinapakilala ang [#SUNBucks/EBT sa Tag-init]: ang programa sa groseri ng EBT na tumutulong sa paglaban ng gutom sa mga bata sa tag-init. Ang mga pamilyang may karapat-dapat na mga batang nasa paaralan ay tatanggap ng $120 para sa bawat bata sa panahon ng tag-init para sa mga groseri. Magsisimula sa [Buwan 2024]. Alamin ang higit pa sa pamamagitan ng link sa aming bio.
 • Kapag walang pasok sa paaralan sa tag-init at kulang ang mga badyet para sa pagkain, maaari kang makakuha ng tulong upang matiyak na makakukuha ang mga bata ng masustansyang pagkain sa pamamagitan ng [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] isang bagong programa sa mga benepisyo sa groseri para sa mga pamilyang may karapat-dapat na mga batang nasa paaralan. Alamin ang higit pa: [link]

Mag-click sa isang larawan upang mag-download ng mga social media graphics.

Sino ang Kwalipikado?

Facebook/LinkedIn or X
 • Kung ikaw ay tumatanggap na ng mga benepisyo sa pagkain tulad ng [SNAP/FDPIR/TANF/ETC..], ang iyong mga anak na nasa paaralan ay karapat-dapat para sa programa na [SUN Bucks/EBT sa Tag-init]. Alamin ang higit pa rito: [link sa mga papel ng katotohanan ng FNS]
 • Kung ang iyong anak ay dumadalo sa paaralan na nag-aalok ng Pambansang Pananghalian sa Paaralan o Programa sa Almusal sa Paaralan at ang kita ng iyong sambahayan ay tumutugon sa mga kinakailangan para sa libre at pinababang-presyo na pagkain sa paaralan, ang iyong pamilya ay maaaring tumanggap ng mga benepisyo sa groseri sa [SUN Bucks/EBT sa Tag-init]. Alamin ang higit pa rito: [link sa mga papel ng katotohanan ng FNS]
Instagram
 • Kung ikaw ay tumatanggap na ng mga benepisyo sa pagkain tulad ng [SNAP/FDPIR/TANF/ETC..], ang iyong mga anak na nasa paaralan ay karapat-dapat para sa programa na [SUN Bucks/EBT sa Tag-init]. Alamin ang higit pa sa pamamagitan ng link sa aming bio.
 • Kung ang iyong anak ay dumadalo sa paaralan na nag-aalok ng Pambansang Pananghalian sa Paaralan o Programa sa Almusal sa Paaralan at ang kita ng iyong sambahayan ay tumutugon sa mga kinakailangan para sa libre at pinababang-presyo na pagkain sa paaralan, ang iyong pamilya ay maaaring tumanggap ng mga benepisyo sa groseri sa [SUN Bucks/EBT sa Tag-init]. Alamin kung sino ang karapat-dapat, sino ang awtomatikong nakatala, at higit pa sa link sa aming bio!

Mag-click sa isang larawan upang mag-download ng mga social media graphics.

Pagpapatala

Facebook/LinkedIn
 • Kung ikaw ay tumatanggap na ng mga benepisyo sa pagkain tulad ng [SNAP/FDPIR/TANF/ETC..], at may mga anak na nasa paaralan, ikaw ay awtomatikong nakatala sa mga benepisyo sa groseri sa [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] sa tag-init. Alamin ang higit pa rito: [link sa mga papel ng katotohanan ng FNS]
 • Ang pagpapatala para sa bagong programa sa groseri ng EBT na [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] ay magsisimula sa [PETSA]. Alamin kung sino ang karapat-dapat, sino ang awtomatikong nakatala, at higit pa rito: [link]
X
 • Kung ikaw ay tumatanggap na ng mga benepisyo sa pagkain tulad ng [SNAP/FDPIR/TANF/ETC..], SNAP/PANGALAN NG PROGRAMA], at may mga anak sa paaralan, ikaw ay awtomatikong nakatala sa [#SUNBucks/EBT sa Tag-init]. Alamin ang higit pa rito: [link sa mga papel ng katotohanan ng FNS]
 • Ang pagpapatala para sa bagong programa sa groseri ng EBT na [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] ay magsisimula sa [PETSA]. Alamin kung sino ang karapat-dapat, sino ang awtomatikong nakatala, at higit pa rito: [link]
Instagram
 • Kung ikaw ay tumatanggap na ng mga benepisyo sa pagkain tulad ng [SNAP/FDPIR/TANF/ETC..], at may mga anak na nasa paaralan, ikaw ay itatala sa mga benepisyo sa groseri na [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] sa tag-init. Alamin ang higit pa sa pamamagitan ng link sa aming bio.
 • Ang pagpapatala para sa bagong programa sa groseri ng EBT na [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] ay magsisimula sa [PETSA]. Alamin kung sino ang karapat-dapat, sino ang awtomatikong nakatala, at higit pa sa link sa aming bio!

Mag-click sa isang larawan upang mag-download ng mga social media graphics.

Paano/Kailan Mag-a-apply

Facebook/LinkedIn
 • Kailangan ng kaunting dagdag na tulong sa nutrisyon ng iyong anak ngayong tag-init? Ang pagpapatala para sa bagong programa na [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] ay bukas na! Tingnan kung ikaw ay karapat-dapat at mag-apply bago ang [PETSA] upang matiyak na ang iyong pamilya ay may mga groseri sa buong tag-init. [link]
 • Tingnan kung ang iyong pamilya ay karapat-dapat para sa [SUN Bucks/EBT sa Tag-init], ang bagong programa ng EBT na ilulunsad ngayong tag-init. Mag-apply bago ang [PETSA] upang magsimulang tumanggap ng mga benepisyo sa groseri na ito sa Hunyo. [link]
X
 • Kailangan ng kaunting dagdag na tulong sa nutrisyon ng iyong anak ngayong tag-init? Pagpapatala para sa bagong programa na [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] ay bukas na ngayon! Tingnan kung ikaw ay karapat-dapat at mag-apply bago ang [PETSA] upang matiyak na ang iyong pamilya ay may mga groseri sa buong tag-init. [link]
 • Tingnan kung ang iyong pamilya ay karapat-dapat para sa [#SUNBucks/EBT sa Tag-init], ang bagong programa ng EBT na ilulunsad ngayong tag-init. Mag-apply bago ang [PETSA] upang magsimulang tumanggap ng mga bagong benepisyo sa groseri na ito sa Hunyo.  [link] 
Instagram
 • Kailangan ng kaunting dagdag na tulong sa nutrisyon ng iyong anak ngayong tag-init? Pagpapatala para sa bagong programa na [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] ay bukas na ngayon! Tingnan kung ikaw ay karapat-dapat at mag-apply bago ang [PETSA] upang matiyak na ang iyong pamilya ay may mga groseri sa buong tag-init. Link sa bio.
 • Tingnan kung ang iyong pamilya ay karapat-dapat para sa [#SUNBucks/EBT sa Tag-init], ang bagong programa ng EBT na ilulunsad ngayong tag-init. Mag-apply bago ang [PETSA] upang magsimulang tumanggap ng mga bagong benepisyo sa groseri na ito sa Hunyo. Bumisita sa aming link sa bio. 

Paano Gumagana ang Summer EBT

Facebook/LinkedIn
 • Magandang balita! Ang karapat-dapat na mga batang nasa paaralan sa [ESTADO/TERITORYO] ay maaaring makakuha ng [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] — $120 na benepisyo sa groseri para sa bawat bata sa panahon ng tag-init. Ito ay bilang karagdagan sa kasalukuyang mga pagkain sa tag-init, bilang bahagi ng Mga Programa sa Nutrisyon sa Tag-init ng SUN ng USDA para sa mga Bata [o PANGALAN NG PROGRAMA NG ESTADO/TERITORYO]. Sama-sama, ang mga benepsiyong ito ay tutulong na tustusan ang mga bata sa mga buwan ng tag-init kapag walang pasok. Humanap ng karagdagang impormasyon: [link]
 • Simula ngayong tag-init, ang mga pamilya sa [ESTADO/TERITORYO] ay maaaring makakuha ng $120 sa mga benepisyo, para sa bawat karapat-dapat na batang nasa paaralan, upang gamitin para sa mga groseri habang walang pasok sa tag-init. Alamin ang higit pa tungkol sa bagong programa na [SUN Bucks/EBT sa Tag-init]: [link]
 • Alamin kung saan mo maaaring gamitin ang mga benepisyo sa groseri sa tag-init na [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] gamit ang tagahanap ng nagtitingi ng @USDA: fns.usda.gov/sebt/household.
   
X
 • Magandang balita! Ang karapat-dapat na mga batang nasa paaralan sa [ESTADO/TERITORYO] ay maaaring makakuha ng [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] – $120 na mga benepisyo sa groseri para sa bawat bata sa panahon ng tag-init. Ang programa ay ilulunsad sa Hunyo 2024. Karagdagang impormasyon: [link]
 • Simula ngayong tag-init, ang mga pamilya sa [ESTADO/TERITORYO] ay maaaring makakuha ng $120 sa mga benepisyo sa EBT, para sa bawat batang nasa paaralan, upang gamitin para sa mga groseri habang walang pasok sa tag-init. Alamin ang higit pa tungkol sa bagong programa na [#SUNBucks/EBT sa Tag-init]: [link]
 • Alamin kung saan mo maaaring gamitin ang mga benepisyo sa groseri sa tag-init na [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] gamit ang tagahanap ng nagtitingi sa EBT ng @USDANutrition: fns.usda.gov/sebt/household.
Instagram
 • Magandang balita! Ang karapat-dapat na mga batang nasa paaralan sa [ESTADO/TERITORYO] ay maaaring makakuha ng [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] – $120 na mga benepisyo sa groseri para sa bawat bata sa panahon ng tag-init.  Ito ay bilang karagdagan sa kasalukuyang mga pagkain sa tag-init, bilang bahagi ng Mga Programa sa Nutrisyon sa Tag-init para sa mga Bata ng SUN ng USDA [o PANGALAN NG PROGRAMA NG ESTADO]. Sama-sama, ang mga benepisyong ito ay tutulong na tustusan ang ating mga bata sa mga buwan ng tag-init kapag walang pasok. Humanap ng karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng link sa aming bio.
 • Simula ngayong tag-init, ang mga pamilya sa [ESTADO/TERITORYO] ay maaaring makakuha ng $120 sa mga benepisyo, para sa bawat karapat-dapat na batang nasa paaralan, upang gamitin para sa mga groseri habang walang pasok sa tag-init. Alamin ang higit pa tungkol sa bagong programa na [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] sa pamamagitan ng link sa aming bio.
 • Alamin kung saan mo maaaring magamit ang mga benepisyo sa groseri sa tag-init na [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] gamit ang tagahanap ng nagtitingi sa EBT ng @USDAgov – link sa bio. 

Bio link: fns.usda.gov/sebt/household

Nagpapasalamat sa Mga Kasosyo sa Pakikipagtulungan

Facebook/LinkedIn
 • Salamat sa mga kasosyo tulad ng [PANGALAN NG KASOSYO] sa pagtulong na maisakatuparan ang [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] sa [ESTADO/TERITORYO]. Ang programa sa mga benepisyo sa groseri na ito ay makatutulong na dagdagan ang seguridad sa pagkain at nutrisyon para sa ating mga anak sa panahon ng walang pasok sa tag-init. Alamin ang higit pa: [link]
 • Kailangan ng maraming kasosyo upang dalhin ang [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] sa ating mga komunidad. Sama-sama, maaaring nating bawasan ang gutom sa mga bata sa tag-init. Salamat sa pagtaguyod ng bagong programa sa mga benepisyo sa groseri na ito, [IDAGDAG ANG MGA PANGALAN/BANGGITIN ANG MGA KASOSYO].
X
 • Salamat sa mga kasosyong tulad ng [PANGALAN NG KASOSYO] sa pagtulong na maisakatuparan ang [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] sa [ESTADO/TERITORYO]. Ang programa sa mga benepisyo sa groseri na ito ay makatutulong na dagdagan ang seguridad sa pagkain at nutrisyon para sa ating mga anak sa panahon ng walang pasok sa tag-init. Alamin ang higit pa: [link]
 • Kailangan ng maraming kasosyo upang tulungang dalhin ang [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] sa ating mga komunidad. Sama-sama, maaaring nating bawasan ang gutom sa mga bata sa tag-init. Salamat sa pagtaguyod ng [SUN Bucks/EBT sa Tag-init], [IDAGDAG ANG MGA PANGALAN/BANGGITIN ANG MGA KASOSYO].
Instagram
 • Salamat sa mga kasosyong tulad ng [PANGALAN NG KASOSYO] sa pagtulong na maisakatuparan ang [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] sa [ESTADO/TERITORYO]. Ang programa sa mga benepisyo sa groseri na ito ay makatutulong na dagdagan ang seguridad sa pagkain at nutrisyon para sa ating mga anak sa panahon ng walang pasok sa tag-init. Alamin ang higit pa: [link]
 • Kailangan ng maraming kasosyo upang tulungang dalhin ang [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] sa ating mga komunidad. Sama-sama, maaaring nating bawasan ang gutom sa mga bata sa tag-init. Salamat sa pagtaguyod ng bagong programa sa mga benepisyo sa groseri na ito, [IDAGDAG ANG MGA PANGALAN/BANGGITIN ANG MGA KASOSYO].

Ipagkalat ang salita

Facebook/LinkedIn
 • Ang pagraranas ng kakulangan sa pagkain bilang isang bata ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang mga epekto sa pang-akademiyang pagkamit pati na rin sa pangkaisipan at pisikal na kalusugan. Tulungan kaming ikalat ang balita tungkol sa bagong programa sa mga benepisyo sa groseri na [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] upang matiyak na lahat ng karapat-dapat na mga bata sa [ESTADO/TERITORYO] ay makakukuha ng sustansya na kanilang kailangan habang walang pasok. Humanap ng gabay sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] gamit ang toolkit na ito: [link sa toolkit]
 • Halos [X BILANG] ng mga bata ang lumalahok sa mga programa sa almusal sa paaralan at pananghalian ng [ESTADO/TERITORYO] sa panahon ng pasukan. Gayunpaman, kapag walang pasok, nawawalan ng access ang mga bata sa masustansyang pagkain na ito. Tulungang ikalat ang balita tungkol sa bagong programa sa mga benepisyo sa groseri na [SUN Bucks/EBT sa Tag-init]  ng [ESTADO/TERITORYO] upang matiyak na lahat ng mga bata ay may access sa sustansya na kailangan nila. Kumuha ng karagdagang impormasyon: [link]
X
 • Ang pagraranas ng kakulangan sa pagkain bilang isang bata ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang mga epekto sa pang-akademiyang pagkamit pati na rin sa pangkaisipan at pisikal na kalusugan. Tulungan kaming ikalat ang balita tungkol sa bagong programa sa mga benepisyo sa groseri na [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] gamit ang toolkit na ito: [link sa toolkit]
 • Maraming bata ang nakikinabang mula sa mga programa sa pagkain sa paaralan sa panahong ng pasukan, ngunit nawawalan sila ng access sa mga pagkaing ito sa tag-init. Ikalat ang balita tungkol sa [#SUNBucks/EBT sa Tag-init], isang bagong programa sa mga benepisyo sa groseri upang suportahan ang mga magulang na mapanatiling malusog ang kanilang mga anak sa tag-init. [link]
Instagram
 • Ang pagraranas ng kakulangan sa pagkain bilang isang bata ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang mga epekto sa pang-akademiyang pagkamit pati na rin sa pangkaisipan at pisikal na kalusugan. Tulungan kaming ikalat ang balita tungkol sa bagong programa sa mga benepisyo sa groseri na [SUN Bucks/EBT sa Tag-init] upang matiyak na lahat ng karapat-dapat na mga bata sa [ESTADO/TERITORYO] ay makakukuha ng sustansya na kanilang kailangan habang walang pasok. Humanap ng gabay tungkol sa bagong programa sa mga benepisyo sa groseri na [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] sa link sa aming bio.
 • Halos [X BILANG] ng mga bata ang lumalahok sa mga programa sa almusal sa paaralan at pananghalian ng [ESTADO/TERITORYO] sa panahon ng pasukan. Gayunpaman, kapag walang pasok, nawawalan ng access ang mga bata sa masustansyang pagkain na ito. Tulungang ikalat ang balita tungkol sa bagong programa sa mga benepisyo sa groseri na [#SUNBucks/EBT sa Tag-init] ng [ESTADO/TERITORYO] upang matiyak na lahat ng mga bata ay may access sa sustanya na kailangan nila.  Kumuha ng karagdagang impormasyon sa aming bio. 

Mag-click sa isang larawan upang mag-download ng mga social media graphics.

Page updated: February 08, 2024