Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Assistance Tagline Translations

Resource type
Technical Assistance
Resource materials
PDF Icon Print Version - PDF (538.01 KB)
Language Translation
English If you have difficulty understanding English or have a disability, free language assistance or other aids and services are available upon request. Please call:
Albanian Nëse nuk e kuptoni gjuhën angleze ose keni aftësi të kufizuara, sipas kërkesës shërbimi gjuhësor ose ndihma dhe shërbime të tjera do t’ju ofrohen pa pagesë. Ju lutemi telefononi:
Amharic እንግሊዘኛ ቋንቋን መረዳት የሚቸገሩ ከሆነ ወይም የአካል ጉዳት ካለብዎ፣ ነፃ የቋንቋ እገዛ ወይም ሌሎችእርዳታዎች እና አገልግሎቶች በሚጠይቁበት ወቅት ይገኛሉ። እባክዎን ይደውሉ፦
Arabic إذا كنت تواجه صعوبة في فهم اللغة الإنجليزية أو كنت تعاني من إعاقة ما، تتوفر المساعدات اللغوية أو غيرها من المساعدات والخدمات مجانًا عند الطلب. يرجى الاتصال على الرقم:
Armenian Եթե դուք դժվարությամբ եք հասկանում անգլերենը կամ ունեք հաշմանդամություն, անվճար լեզվական օգնություն կամ այլ օժանդակ միջոցներ եւ ծառայություններ հասանելի են ըստ պահանջի: Խնդրում ենք զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով՝
Bengali যদি আপনার ইংরেজি বুঝতে অসুবিধা হয় অথবা যদি আপনি বুঝতে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে অনুরোধের ভিত্তিতে বিনামূল্যে ভাষা সহায়তা অথবা অন্যান্য সাহায্য ও পরিষেবা উপলব্ধ আছে। অনুগ্রহ করে কল করুন:
Bosnian Ako imate poteškoća s razumijevanjem engleskog jezika ili ako imate invalidnost, besplatna jezička pomoć ili druge vrste pomoći i usluge vam stoje na raspolaganju na zahtjev. Molimo vas nazovite:
Burmese သင့်အနေဖြင့် အင်္ဂလိပ် စကားကို နားလည်ရန် အခက်အခဲ ရှိပါက သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းမှု တစ်ခုခု ရှိပါက ဘာသာစကား အခမဲ့ အကူအညီ သို့မဟုတ် အခြား အကူအညီနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တောင်းခံ ရယူနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ခေါ်ဆိုပါ -
Chinese S 如果您理解英语有困难或有残疾,可应要求提供免费语言援助或其他帮助和服务。请致电:
Chinese TR 如果您理解英語有困難或有殘疾,可应要求提供免費語言援助或其他幫助和服務。請致電:
Croatian Ako imate poteškoća s razumijevanjem engleskog ili imate invaliditet, besplatna jezična pomoć ili druga pomagala i usluge dostupni su na zahtjev. Molimo vas da nazovete:
Dari اگر شما در فهمیدن انگلیسی مشکل دارید و یا معلول می¬باشید، کمک¬های زبانی رایگان و یا دیگر  کمک¬ها و خدمتگزاریها بهنگام درخواست برای شما فراهم خواهد شد. مهربانی کنید تلفن بزنید.
Farsi اگر از درک زبان انگلیسی با مشکل مواجهید یا از درک آن عاجز هستید، کمک های زبانی بصورت مجانی یا سایر کمک ها و خدمات در دسترس هستند. لطفا تماس بگیرید:
French Si vous avez des difficultés à comprendre l’anglais ou si vous souffrez d’un handicap, une assistance linguistique gratuite ou d’autres aides et services sont disponibles sur demande. Veuillez appeler:
French Creole Si ou gen difikilte pou konprann anglè oswa ou gen yon andikap, asistans lengwistik gratis oswa lòt èd ak sèvis disponib sou demann. Tanpri rele:
Greek Εάν έχετε δυσκολία στην κατανόηση των αγγλικών ή έχετε αναπηρία, διατίθεται δωρεάν γλωσσική συνδρομή ή άλλα βοηθήματα και υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος. Τηλεφωνήστε:
Gujarathi જો તમને અંગ્રેજી સમજવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય અથવા તમે અક્ષમ હોય, તો વિનંતી કરવામાં આવતાં મફત ભાષા સહાય અથવા અન્ય મદદ અને સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને ફોન કરો:
Haitian-Creole Si ou gen difikilte pou konprann anglè oswa ou gen yon andikap, asistans lengwistik gratis oswa lòt èd ak sèvis disponib sou demann. Tanpri rele:
Hebrew אם יש לך קושי בהבנת עברית או אם אתה בן אדם עם מוגבלות; סיוע בשפה או עזרים ושירותים אחרים יהיו זמינים  ללא עלות  על פי בקשה . נא להתקשר:
Hindi यदि आपको अंग्रेजी समझने में कठिनाई होती है या आप अक्षम हैं, तो अनुरोध करने पर मुफ्त भाषा सहायता या अन्य मदद और सेवाएं उपलब्ध हैं। कृपया कॉल करें:
Hmong Yog tias koj tsis nkag siab Lus Askiv los sis muaj kev xiam oob qhab, muaj kev pab txhais lus dawb los sis lwm yam kev pab thiab cov kev pab cuam thaum thov txog. Thov hu rau:
Igbo Ọ bụrụ na i nwee nsogbu n’ịghọta asụsụ Bekee maọbụ nwee ọrụsị, e nwere ohere enyemaka asụsụ, ọrụ enyemaka ndị ọzọ dịkwa ma ị chọọ. Biko kpọọ:
Ilokano No dimo unay maawatan ti Ingles wenno adda disabilidadmo, masindadaan no rekuestaen ti libre a tulong iti pagsasao wenno dadduma pay a tulong ken serbisio. Maidawat a tawagan ti:
Italian Se avete difficoltà con la lingua inglese o una disabilità, potete richiedere gratuitamente assistenza linguistica o ulteriori supporti e servizi. Contattare:
Iu Mien Beiv taux meih buangh taux hoc dauh mv haih gorngv ang gitv waac a'fai wuaaic fangx mienh, se maaih leiz wang-henh nzie faan waac bub muangx a'fai da'nyeic diuc tengx nzie aengx caux nzie weih jauv-louc bun gan dungh tov daaih nyei waac. Daaix luic douc waac lorx taux:
Jamaican Creole If yuh a have problem fi undastan english ar if yuh disable, wi have free langwidge assistance and adda ways an service deh yah just requess it. just call mi
Japanese 英語が難しかったり、傷害をお持ちの場合には、ご要望により無料の言語支援またはその他の援助、サービスをご利用いただけます。次の番号にお電話ください:
Karen နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်နၢ်ပၢၢ်အဲကလံးကျိာ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်က့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤန့ၣ်, ကျိာ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအကလီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤအဂၤတဖၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အိၣ် လၢနမၤန့ၢ်အီၤသ့ဖဲနမ့ၢ်ဃ့ထီၣ်အီၤအခါန့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤကိး-
Khmer ប្រសិនបើអ្នកមានការលំបាកក្នុងការយល់ភាសាអង់គ្លេស ឬមានពិការភាព ជំនួយផ្នែកភាសាដោយឥតគិតថ្លៃ ឬជំនួយនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតអាចរកបានពេលមានការស្នើសុំ។ សូមទូរសព្ទទៅលេខ៖
Kinyarwanda Niba ufite ikibazo cyo kumva Icyongereza cyangwa ufite ubumuga, ubufasha mu by’indimi bw’ubuntu cyangwa ubundi bufasha na serivisi birahari bisabwe. Hamagara:
Korean 영어를 이해하시는 데 어려움이 있거나 장애가 있는 경우, 요청하시면 무료 언어 지원 또는 기타 지원 및 서비스를 이용하실 수 있습니다. 전화해 주십시오:
Kru Jevreilöin üksi ülimäzis miehis mäö tiijämmö moizii kummeksittavii ruadoloi kui sinä pidäü rodiekseh uvvessah nähnüh no töö etto ota vastah meijän sanoi konzu pagizen taivahallizih näh. Noussuh taivahah paiši händü:
Kurdish ئه‌گه‌ر له تێگه‌ییشتن له زمانی ئینگلیزی کێشه‌ت هه‌یه یان ناتوانایت، یارمه‌تی زمانیی بێ‌به‌رانبه‌ر یان یارمه‌تی و خزمه‌تگوزاریه‌کانی تر له‌به‌رده‌سته. تکایه په‌یوه‌ندی بکه:
Laotian ຖ້າທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດ ຫຼື ມີຄວາມພິການ, ພວກເຮົາມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ ໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ກະລຸນາໂທໄປທີ່:
Nepali तपाईंलाई अङग्रेजी बुझ्न कठिनाई छ वा असक्षमता छ भने निःशुल्क भाषा सहायता वा अन्य सहायता र सेवाहरू अनुरोधमा उपलब्ध छन्। कृपया निम्नमा कल गर्नुहोस्:
Mien Beiv taux meih buangh taux hoc dauh mv haih gorngv ang gitv waac a'fai wuaaic fangx mienh, se maaih leiz wang-henh nzie faan waac bub muangx a'fai da'nyeic diuc tengx nzie aengx caux nzie weih jauv-louc bun gan dungh tov daaih nyei waac. Daaix luic douc waac lorx taux:
Pashto که تاسو په انګلیسۍ پوهیدو کې مشکل لرئ یا معیوبیت لرئ، نو په غوښتنه د ژبې وړیا مرسته یا نورې مرستې او خدمات چمتو کیږي. مهرباني وکړئ زنګ ووهئ:
Polish Jeśli masz trudności ze zrozumieniem języka angielskiego lub jesteś osobą niepełnosprawną, możesz poprosić o bezpłatną pomoc językową oraz innego rodzaju pomoc i usługi. W tym celu zadzwoń na nr:
Portuguese Se tiver dificuldade em perceber o inglês, ou se tiver alguma incapacidade, pode solicitar a assistência linguística gratuita ou outros apoios e serviços. Por favor, ligue:
Punjabi ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨI ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:
Romanian Dacă aveți dificultăți în a înțelege limba engleză sau aveți o dizabilitate, vă sunt disponibile la cerere asistență lingvistică gratuită sau alte ajutoare și servicii. Vă rugăm să sunați la:
Russian Если у вас есть трудности с пониманием английского языка или у вас инвалидность, по запросу предоставляется бесплатная языковая помощь или другие вспомогательные средства и услуги. Пожалуйста позвоните по телефону:
Samoan Afai e iai sou faafitauli ile malamalama ai ile faaperetania poo o iai se manaoga tumau, o loo avanoa le fesoasoani fai fua mo le gagana poo isi fesoasoani ma auaunaga pe a talosagaina. Faamolemole vaalau:
Serbian Ako imate poteškoća sa razumevanjem engleskog jezika ili ako imate invaliditet, besplatna jezička pomoć ili drugi tipovi pomoći i usluga su vam dostupni na zahtev. Molimo vas pozovite:
Somali Hadii aad dhibaato ku qabto fahmida ingiriisiga ama curyaan aad tahay, waxaa la heli karaa taagerida luuqada iyo adeegyada kale ee garkgaarka goorta la codsado. Fadlan wac:
Spanish Si tiene dificultades para entender la lengua inglesa o presenta una discapacidad, puede solicitar asistencia lingüística y otros tipos de ayuda y servicios sin coste alguno. Llame al siguiente número de teléfono:
Sudanese إذا كنت تواجه صعوبة في فهم اللغة الإنجليزية أو كنت تعاني من إعاقة ما، تتوفر المساعدات اللغوية أو غيرها من المساعدات والخدمات مجانًا عند الطلب. يرجى الاتصال على الرقم:
Swahili Ikiwa una ugumu wa kuelewa Kiingereza au una ulemavu, usaidizi wa lugha bila malipo au usaidizi na huduma zingine zinapatikana unapoombwa. Tafadhali piga:
Tagalog Kung nahihirapan kang maunawaan ang Ingles o may kapansanan, magagamit kapag hilingin ang libreng tulong sa wika o iba pang mga tulong at serbisyo. Mangyaring tumawag sa:
Thai หากคุณมีอุปสรรคในการทำความเข้าใจภาษาอังกฤษหรือมีความทุพพลภาพ คุณสามารถขอรับบริการความช่วยเหลือด้านภาษา หรือความช่วยเหลือและบริการอื่นๆ ได้ฟรี โปรดโทร:
Tigrinya እንድሕር ናይ እንግሊዝኛ ምርዳእ ጸገም ወይ ስንክልና ኣለኩም፡ እንተጠሊብኩም ናይ ነጻ ሓገዝ ቋንቋ ወይ ካልኦት ደገፋትን ኣገልግሎታትን ቅሩባት እዮም። ብኽብረትኩም ደውሉ ናብ፡
Turkish İngilizce'yi anlamakta zorlanıyorsanız veya bir engeliniz varsa, talebiniz üzerine ücretsiz çeviri desteği veya diğer yardım ve hizmetler mevcuttur. Lütfen şu numarayı arayın:
Ukrainian Якщо вам складно розуміти англійську мову або ви маєте обмежені можливості, ми безкоштовно пропонуємо послуги перекладу й інші допоміжні засоби та послуги за запитом. Будь ласка, зателефонуйте за наступним номером:
Urdu اگر آپ کو انگریزی سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے یا کسی معذوری کا سامنا ہے، تو درخواست کرنے پر زبان کی مفت معاونت یا دیگر امداد اور سروسز دستیاب ہیں۔ براہ کرم کال کریں:
Vietnamese Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng Anh hoặc bị khuyết tật, hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí hoặc các hỗ trợ và dịch vụ khác được cung cấp theo yêu cầu. Xin gọi:
Yiddish אויב איר האט שוועריגקייט צו פארשטיין ענגליש אדער האט א דיסאביליטי, קענט איר פארלאנגען און באקומען הילף מיט שפראך אדער אנדערע הילפ'ס-מיטלען פאר אומזיסט. ביטע רופט אָן:
Yoruba Tí o bá ní ìnira láti gbọ́ èdè Gẹẹsì tàbí o ní àìlera kan, ìrànlọ́wọ́ èdè lọ́fẹ̀ẹ́ tàbí àwọn ìrànlọ́wọ́ àti iṣẹ́ ìtọ́jú míràn wà tí a bá béèrè fún u. Jọ̀wọ́ pe:
Updated: 08/07/2023