Skip to main content

Assistance Tagline Translations

Resource type
Technical Assistance
Resource Materials
PDF Icon Print Version - PDF (502.67 KB)
LanguageTranslation
EnglishIf you have difficulty understanding English or have a disability, free language assistance or other aids and services are available upon request. Please call:
Albanian
ælˈbeɪniən
Nëse nuk e kuptoni gjuhën angleze ose keni aftësi të kufizuara, sipas kërkesës shërbimi gjuhësor ose ndihma dhe shërbime të tjera do t’ju ofrohen pa pagesë. Ju lutemi telefononi:
Amharic
አማርኛ
እንግሊዘኛ ቋንቋን መረዳት የሚቸገሩ ከሆነ ወይም የአካል ጉዳት ካለብዎ፣ ነፃ የቋንቋ እገዛ ወይም ሌሎችእርዳታዎች እና አገልግሎቶች በሚጠይቁበት ወቅት ይገኛሉ። እባክዎን ይደውሉ፦
Arabic
 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
إذا كنت تواجه صعوبة في فهم اللغة الإنجليزية أو كنت تعاني من إعاقة ما، تتوفر المساعدات اللغوية أو غيرها من المساعدات والخدمات مجانًا عند الطلب. يرجى الاتصال على الرقم:
Armenian
հայերեն
Եթե դուք դժվարությամբ եք հասկանում անգլերենը կամ ունեք հաշմանդամություն, անվճար լեզվական օգնություն կամ այլ օժանդակ միջոցներ եւ ծառայություններ հասանելի են ըստ պահանջի: Խնդրում ենք զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով՝
Bengali
বাংলা
যদি আপনার ইংরেজি বুঝতে অসুবিধা হয় অথবা যদি আপনি বুঝতে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে অনুরোধের ভিত্তিতে বিনামূল্যে ভাষা সহায়তা অথবা অন্যান্য সাহায্য ও পরিষেবা উপলব্ধ আছে। অনুগ্রহ করে কল করুন:
Bosnian
bɒzniən
Ako imate poteškoća s razumijevanjem engleskog jezika ili ako imate invalidnost, besplatna jezička pomoć ili druge vrste pomoći i usluge vam stoje na raspolaganju na zahtjev. Molimo vas nazovite:
Burmese
မနမာဘာသာ
သင့်အနေဖြင့် အင်္ဂလိပ် စကားကို နားလည်ရန် အခက်အခဲ ရှိပါက သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းမှု တစ်ခုခု ရှိပါက ဘာသာစကား အခမဲ့ အကူအညီ သို့မဟုတ် အခြား အကူအညီနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တောင်းခံ ရယူနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ခေါ်ဆိုပါ -
Chinese S
简体中文
如果您理解英语有困难或有残疾,可应要求提供免费语言援助或其他帮助和服务。请致电:
Chinese TR
繁體中文
如果您理解英語有困難或有殘疾,可应要求提供免費語言援助或其他幫助和服務。請致電:
Croatian
Hrvatski
Ako imate poteškoća s razumijevanjem engleskog ili imate invaliditet, besplatna jezična pomoć ili druga pomagala i usluge dostupni su na zahtjev. Molimo vas da nazovete:
Dari
دری
اگر شما در فهمیدن انگلیسی مشکل دارید و یا معلول می¬باشید، کمک¬های زبانی رایگان و یا دیگر  کمک¬ها و خدمتگزاریها بهنگام درخواست برای شما فراهم خواهد شد. مهربانی کنید تلفن بزنید.
Farsi
ﻓﺎرﺳﯽ
اگر از درک زبان انگلیسی با مشکل مواجهید یا از درک آن عاجز هستید، کمک های زبانی بصورت مجانی یا سایر کمک ها و خدمات در دسترس هستند. لطفا تماس بگیرید:
French
Français
Si vous avez des difficultés à comprendre l’anglais ou si vous souffrez d’un handicap, une assistance linguistique gratuite ou d’autres aides et services sont disponibles sur demande. Veuillez appeler:
French Creole
Français haïtien
Si ou gen difikilte pou konprann anglè oswa ou gen yon andikap, asistans lengwistik gratis oswa lòt èd ak sèvis disponib sou demann. Tanpri rele:
German
Deutsch
Wenn Sie Probleme beim Verstehen der englischen Sprache oder eine Behinderung haben, stehen Ihnen auf Wunsch kostenlose Unterstützung in Ihrer Sprache oder andere Hilfsmittel oder Dienstleistungen zur Verfügung. Bitte rufen Sie an unter:
Greek
Ελληνικά
Εάν έχετε δυσκολία στην κατανόηση των αγγλικών ή έχετε αναπηρία, διατίθεται δωρεάν γλωσσική συνδρομή ή άλλα βοηθήματα και υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος. Τηλεφωνήστε:
Gujarathi
ગુજરાતી
જો તમને અંગ્રેજી સમજવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય અથવા તમે અક્ષમ હોય, તો વિનંતી કરવામાં આવતાં મફત ભાષા સહાય અથવા અન્ય મદદ અને સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને ફોન કરો:
Haitian-Creole
Kreyòl
Si ou gen difikilte pou konprann anglè oswa ou gen yon andikap, asistans lengwistik gratis oswa lòt èd ak sèvis disponib sou demann. Tanpri rele:
Hebrew
עברית
אם יש לך קושי בהבנת עברית או אם אתה בן אדם עם מוגבלות; סיוע בשפה או עזרים ושירותים אחרים יהיו זמינים  ללא עלות  על פי בקשה . נא להתקשר:
Hindi
हंदी
यदि आपको अंग्रेजी समझने में कठिनाई होती है या आप अक्षम हैं, तो अनुरोध करने पर मुफ्त भाषा सहायता या अन्य मदद और सेवाएं उपलब्ध हैं। कृपया कॉल करें:
Hmong
Hmoob
Yog tias koj tsis nkag siab Lus Askiv los sis muaj kev xiam oob qhab, muaj kev pab txhais lus dawb los sis lwm yam kev pab thiab cov kev pab cuam thaum thov txog. Thov hu rau:
Igbo
Asụsụ Igbo
Ọ bụrụ na i nwee nsogbu n’ịghọta asụsụ Bekee maọbụ nwee ọrụsị, e nwere ohere enyemaka asụsụ, ọrụ enyemaka ndị ọzọ dịkwa ma ị chọọ. Biko kpọọ:
Ilokano
iːloʊˈkɑːnoʊ
No dimo unay maawatan ti Ingles wenno adda disabilidadmo, masindadaan no rekuestaen ti libre a tulong iti pagsasao wenno dadduma pay a tulong ken serbisio. Maidawat a tawagan ti:
Italian
italiano
Se avete difficoltà con la lingua inglese o una disabilità, potete richiedere gratuitamente assistenza linguistica o ulteriori supporti e servizi. Contattare:
Iu Mien
勉語 or 勉方言
Beiv taux meih buangh taux hoc dauh mv haih gorngv ang gitv waac a'fai wuaaic fangx mienh, se maaih leiz wang-henh nzie faan waac bub muangx a'fai da'nyeic diuc tengx nzie aengx caux nzie weih jauv-louc bun gan dungh tov daaih nyei waac. Daaix luic douc waac lorx taux:
Jamaican Creole
Jamiekan langwjij
If yuh a have problem fi undastan english ar if yuh disable, wi have free langwidge assistance and adda ways an service deh yah just requess it. just call mi
Japanese
日本語
英語が難しかったり、傷害をお持ちの場合には、ご要望により無料の言語支援またはその他の援助、サービスをご利用いただけます。次の番号にお電話ください:
Karen
kəˈrɛn
နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်နၢ်ပၢၢ်အဲကလံးကျိာ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်က့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤန့ၣ်, ကျိာ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအကလီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤအဂၤတဖၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အိၣ် လၢနမၤန့ၢ်အီၤသ့ဖဲနမ့ၢ်ဃ့ထီၣ်အီၤအခါန့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤကိး-
Khmerប្រសិនបើអ្នកមានការលំបាកក្នុងការយល់ភាសាអង់គ្លេស ឬមានពិការភាព ជំនួយផ្នែកភាសាដោយឥតគិតថ្លៃ ឬជំនួយនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតអាចរកបានពេលមានការស្នើសុំ។ សូមទូរសព្ទទៅលេខ៖
KinyarwandaNiba ufite ikibazo cyo kumva Icyongereza cyangwa ufite ubumuga, ubufasha mu by’indimi bw’ubuntu cyangwa ubundi bufasha na serivisi birahari bisabwe. Hamagara:
Korean
한국어
영어를 이해하시는 데 어려움이 있거나 장애가 있는 경우, 요청하시면 무료 언어 지원 또는 기타 지원 및 서비스를 이용하실 수 있습니다. 전화해 주십시오:
Kru
Klào
Jevreilöin üksi ülimäzis miehis mäö tiijämmö moizii kummeksittavii ruadoloi kui sinä pidäü rodiekseh uvvessah nähnüh no töö etto ota vastah meijän sanoi konzu pagizen taivahallizih näh. Noussuh taivahah paiši händü:
Kurdish
ﮐﻮرد
ئه‌گه‌ر له تێگه‌ییشتن له زمانی ئینگلیزی کێشه‌ت هه‌یه یان ناتوانایت، یارمه‌تی زمانیی بێ‌به‌رانبه‌ر یان یارمه‌تی و خزمه‌تگوزاریه‌کانی تر له‌به‌رده‌سته. تکایه په‌یوه‌ندی بکه:
Laotian
ພາສາລາວ
ຖ້າທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດ ຫຼື ມີຄວາມພິການ, ພວກເຮົາມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ ໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ກະລຸນາໂທໄປທີ່:
Nepali
नेपाली
तपाईंलाई अङग्रेजी बुझ्न कठिनाई छ वा असक्षमता छ भने निःशुल्क भाषा सहायता वा अन्य सहायता र सेवाहरू अनुरोधमा उपलब्ध छन्। कृपया निम्नमा कल गर्नुहोस्:
Mien
Mienh
Beiv taux meih buangh taux hoc dauh mv haih gorngv ang gitv waac a'fai wuaaic fangx mienh, se maaih leiz wang-henh nzie faan waac bub muangx a'fai da'nyeic diuc tengx nzie aengx caux nzie weih jauv-louc bun gan dungh tov daaih nyei waac. Daaix luic douc waac lorx taux:
Pashto
ﭘښﺘﻮ
که تاسو په انګلیسۍ پوهیدو کې مشکل لرئ یا معیوبیت لرئ، نو په غوښتنه د ژبې وړیا مرسته یا نورې مرستې او خدمات چمتو کیږي. مهرباني وکړئ زنګ ووهئ:
Polish
Polski
Jeśli masz trudności ze zrozumieniem języka angielskiego lub jesteś osobą niepełnosprawną, możesz poprosić o bezpłatną pomoc językową oraz innego rodzaju pomoc i usługi. W tym celu zadzwoń na nr:
Portuguese
Português
Se tiver dificuldade em perceber o inglês, ou se tiver alguma incapacidade, pode solicitar a assistência linguística gratuita ou outros apoios e serviços. Por favor, ligue:
Punjabi
नेपाली
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨI ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:
Romanian
Română
Dacă aveți dificultăți în a înțelege limba engleză sau aveți o dizabilitate, vă sunt disponibile la cerere asistență lingvistică gratuită sau alte ajutoare și servicii. Vă rugăm să sunați la:
Russian
Русский
Если у вас есть трудности с пониманием английского языка или у вас инвалидность, по запросу предоставляется бесплатная языковая помощь или другие вспомогательные средства и услуги. Пожалуйста позвоните по телефону:
Samoan
Faasamoa
Afai e iai sou faafitauli ile malamalama ai ile faaperetania poo o iai se manaoga tumau, o loo avanoa le fesoasoani fai fua mo le gagana poo isi fesoasoani ma auaunaga pe a talosagaina. Faamolemole vaalau:
Serbian
srpski
Ako imate poteškoća sa razumevanjem engleskog jezika ili ako imate invaliditet, besplatna jezička pomoć ili drugi tipovi pomoći i usluga su vam dostupni na zahtev. Molimo vas pozovite:
Somali
Soomaali
Hadii aad dhibaato ku qabto fahmida ingiriisiga ama curyaan aad tahay, waxaa la heli karaa taagerida luuqada iyo adeegyada kale ee garkgaarka goorta la codsado. Fadlan wac:
Spanish
Español
Si tiene dificultades para entender la lengua inglesa o presenta una discapacidad, puede solicitar asistencia lingüística y otros tipos de ayuda y servicios sin coste alguno. Llame al siguiente número de teléfono:
Sudanese
اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ااﻟﻠﮭﺠﺔ أﺗﺤﺪث أﻧﺎ
إذا كنت تواجه صعوبة في فهم اللغة الإنجليزية أو كنت تعاني من إعاقة ما، تتوفر المساعدات اللغوية أو غيرها من المساعدات والخدمات مجانًا عند الطلب. يرجى الاتصال على الرقم:
Swahili
Kiswahili
Ikiwa una ugumu wa kuelewa Kiingereza au una ulemavu, usaidizi wa lugha bila malipo au usaidizi na huduma zingine zinapatikana unapoombwa. Tafadhali piga:
TagalogKung nahihirapan kang maunawaan ang Ingles o may kapansanan, magagamit kapag hilingin ang libreng tulong sa wika o iba pang mga tulong at serbisyo. Mangyaring tumawag sa:
Thai
ภาษาไทย
หากคุณมีอุปสรรคในการทำความเข้าใจภาษาอังกฤษหรือมีความทุพพลภาพ คุณสามารถขอรับบริการความช่วยเหลือด้านภาษา หรือความช่วยเหลือและบริการอื่นๆ ได้ฟรี โปรดโทร:
Tigrinya
ትግርኛ
እንድሕር ናይ እንግሊዝኛ ምርዳእ ጸገም ወይ ስንክልና ኣለኩም፡ እንተጠሊብኩም ናይ ነጻ ሓገዝ ቋንቋ ወይ ካልኦት ደገፋትን ኣገልግሎታትን ቅሩባት እዮም። ብኽብረትኩም ደውሉ ናብ፡
Turkish
Türkçe
İngilizce'yi anlamakta zorlanıyorsanız veya bir engeliniz varsa, talebiniz üzerine ücretsiz çeviri desteği veya diğer yardım ve hizmetler mevcuttur. Lütfen şu numarayı arayın:
Ukrainian
Українська
Якщо вам складно розуміти англійську мову або ви маєте обмежені можливості, ми безкоштовно пропонуємо послуги перекладу й інші допоміжні засоби та послуги за запитом. Будь ласка, зателефонуйте за наступним номером:
Urdu
اردو
اگر آپ کو انگریزی سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے یا کسی معذوری کا سامنا ہے، تو درخواست کرنے پر زبان کی مفت معاونت یا دیگر امداد اور سروسز دستیاب ہیں۔ براہ کرم کال کریں:
Vietnamese
tiếng Việt
Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng Anh hoặc bị khuyết tật, hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí hoặc các hỗ trợ và dịch vụ khác được cung cấp theo yêu cầu. Xin gọi:
Yiddish
ײדיש
אויב איר האט שוועריגקייט צו פארשטיין ענגליש אדער האט א דיסאביליטי, קענט איר פארלאנגען און באקומען הילף מיט שפראך אדער אנדערע הילפ'ס-מיטלען פאר אומזיסט. ביטע רופט אָן:
YorubaTí o bá ní ìnira láti gbọ́ èdè Gẹẹsì tàbí o ní àìlera kan, ìrànlọ́wọ́ èdè lọ́fẹ̀ẹ́ tàbí àwọn ìrànlọ́wọ́ àti iṣẹ́ ìtọ́jú míràn wà tí a bá béèrè fún u. Jọ̀wọ́ pe:
Page updated: July 08, 2024